Hjælp på afstemningsstedet

Valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere

I hver opstillingskreds vælger kommunalbestyrelsen en valgbestyrelse, som bl.a. skal sørge for stemmesedler og opslag på valgstedet. Valgbestyrelsen står også for den endelige optælling af stemmerne.

På hvert valgsted vil der også være mellem 5 og 9 valgstyrere, der er valgt af kommunalbestyrelsen. De skal sikre, at afstemningen går rigtigt for sig. Valgstyrerne er også med til at tælle stemmerne op.

Derudover er der en række tilforordnede vælgere, som kan udføre diverse opgaver i forbindelse med valget. Disse vælges også af kommunalbestyrelsen.

Hjælp til at stemme

Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds, kan 2 tilforordnede vælgere eller valgstyrere hjælpe dig på valgstedet.

I stedet for den ene tilforordnede vælger eller valgstyrer kan du vælge en personlig hjælper, som du har tillid til, fx din ægtefælle, et andet familiemedlem eller en ven. I dette tilfælde ydes hjælpen således både af en myndighedsperson (tilforordnet vælger eller valgstyrer) og en person, du selv har valgt.

Hjælpen kan også i visse tilfælde ydes alene af en person, du selv har valgt, dvs. uden medvirken af en myndighedsperson. Dog er det en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt over for myndighedspersonen tilkendegiver, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget. Derudover er det en betingelse, at dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Du kan kun få hjælp til at udfylde/afkrydse stemmesedlen, hvis du utvetydigt er i stand til at tilkendegive over for den eller dem, der yder hjælp, hvad du ønsker at stemme, f.eks. ja/nej ved en folkeafstemning eller et bestemt parti og/eller en bestemt kandidat ved et folketingsvalg.

Hvis du ikke kan komme ind i stemmelokalet på valgdagen, eksempelvis på grund af handicap eller nedsat førlighed, kan du bede om at stemme umiddelbart uden for stemmelokalet. Også dette vil de tilforordnede vælgere eller valgstyrerne hjælpe med. 

Hjælpemidler, når du skal stemme

Når du stemmer, kan du benytte de hjælpemidler, der stilles til rådighed.

Kommunerne skal stille en række hjælpemidler til rådighed på valgstederne. Det drejer sig om: 

  • en sort pen med en tykkere stregtykkelse, der gør afkrydsningen af stemmesedlen mere tydelig 
  • en ikke-håndholdt lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen og være en hjælp for vælgere med nedsat syn 
  • en ikke-håndholdt LED-lampe, hvor vælgeren kan regulere lysstyrke og lysfarve.  

Derudover skal der på mindst ét valgsted i hver kommune være følgende hjælpemidler:

  • et hæve-/sænkebord, der kan være en hjælp for vælgere, der er kørestolsbrugere 
  • et forstørrelsesapparat med en skærm af typen CCTV, hvor vælgeren kan regulere skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke. 

Ved folkeafstemninger skal der også stilles en overlægsplade til rådighed. På overlægspladen skal ”Ja” og ”Nej” anføres med punktskrift, og ud for ”Ja” og ”Nej” skal der være udstansede huller til brug for afkrydsning af stemmesedlen. Overlægspladen er en hjælp for blinde og svagsynede.

Kan jeg stemme på et andet afstemningssted?

Du skal som udgangspunkt stemme på det afstemningssted, du hører til. Men hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du ikke er i stand til at stemme på det valgsted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet  afstemningssted i kommunen.

Ved folketingsvalg kan du tidligst søge om at skifte valgsted, når valget er udskrevet.