Annonce indrykket 22. august 2017

Valg til Kommunalbestyrelsen (Byrådet) 

Kandidatlister samt liste- og/eller valgforbund

Tirsdag den 21. november 2017 afholdes der valg til Vejen Byråd. Valgstederne åbner kl. 08.00 og lukker kl. 20.00 

Der skal i alt vælges 27 medlemmer. 

Alle, der stiller op til valget, skal opføres på en kandidatliste. En kandidatliste må højst indeholde 31 kandidater. Dog må det samlede antal kandidater på kandidatlister, der indgår listeforbund, indeholde højst 35 kandidater.   

En kandidat kan kun opføres på én kandidatliste. Ingen kan opstilles til valg uden at have givet sit samtykke dertil.   

Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 25 og højst 50 vælgere i kommunen (stillere). En vælger kan kun være stiller for én kandidatliste. 

Efter anmodning kan en kandidatliste fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere, hvis kandidatlisten ved sidste valg opnåede repræsentation i byrådet og fortsat 9 uger før valgdagen er repræsenteret i byrådet. Det er en betingelse, at der er identitet mellem kandidatlisterne. En kandidatliste, som ønsker fritagelse for stillerkravet, kan indleveres til Intern Service - Jura fra den 5. september 2017 og skal senest være indleveret tirsdag den 19. september kl. 12.   

Både kandidater og stillere skal opfylde betingelserne for at opnå valgret til byrådet. Valgret har enhver, der er fyldt 18 år på valgdagen, har fast bopæl i kommunen og enten:

  • er dansk statsborger, 
  • er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater, 
  • er statsborger i Island eller Norge eller 
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år forud for valgdagen.

Uanset ovenstående har følgende personer dog ikke valgret til byrådet og kan derfor ikke være kandidat eller stiller:

  • Udlændinge, der befinder sig i Danmark på tålt ophold,
  • udlændinge, der er udvist af Danmark ved dom eller administrativ afgørelse, og
  • udlændinge, som er dømt ved en international straffedomstol, og som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Kandidatlister kan tidligst indleveres tirsdag den 19. september 2017 og skal senest være indleveret tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.00

Anmeldelser af liste- og/eller valgforbund skal senest være indleveret mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00.   

Snarest muligt efter mandag den 9. oktober 2017 offentliggøres de godkendte kandidatlister og de anmeldte liste- og/eller valgforbund. Offentliggørelsen sker ved opslag i Borgerservice i Vejen samt på Vejen Kommunes hjemmeside www.vejen.dk/valg.   

Formularer til brug ved anmeldelse af kandidatlister og anmeldelser af liste- og/eller valgforbund udleveres af Intern Service - Jura ved henvendelse til internservice@vejen.dk.