Nyttig information til kandidater, der opstiller til Kommunalvalg

På Social- og Indenrigsministeriets side om valg, kan du finde nyttig information om hvem der kan stille op og kravene dertil.

Svar på spørgsmål fra kandidater

Tidsfrister og andre relevante datoer til Kommunalvalget 16. november 2021.

 • 31. august (11 uger før valgdagen) - Kandidatlister der blev valgt ind i Byrådet ved sidste valg og som stadig er repræsenteret i Byrådet den 14. september (tirsdagen 9 uger før valgdagen) og som ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere kan fra og med denne dag aflevere deres kandidatliste til Ledelsessekretariatet på Vejen Rådhus på 2. sal. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået sammen med den der aflevere.

 • 6. og 8. september kl. 19.00 - 22.00 - Informationsmøde for kandidater. 
  Forventet varighed 2-3 timer.
  Møderne er ikke identiske. Der vil blive introduceret til generelle forhold for eksempel det strategiske udgangspunkt, den politiske organisation, det at være byrådspolitiker, ligesom der vil blive en gennemgang af den overordnede finansiering og økonomi. Desuden vil vi gennemgå de forskellige fagudvalgsområder, så kandidaterne på et overordnet niveau kan blive introduceret til status og perspektiver på områderne i Vejen Kommune.
  Tilmelding til Pia Toftdahl på pito@vejen.dk senest 30. august 2021.

  PDF af PowerPoint fra informationsmøde 6. september 2021.
  PDF af Powerpoint fra informationsmøde 8. september 2021.
  (Dokumenterne er ikke tilgængelige for oplæserprogrammer. Har du brug for hjælp, kan du rette henvendelse til hk@vejen.dk).

 • 14. september inden kl. 12.00 - Sidste frist for kandidatlister, der ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. Afleveres til Ledelsessekretariatet på Vejen Rådhus på 2. sal. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået sammen med den der aflevere.

 • 14. september - Kandidatlister der ikke er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, kan fra og med denne dag indleveres til Ledelsessekretariatet på Vejen Rådhus på 2. sal. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået sammen med den der aflevere.

 • 21. september inden kl. 12.00 (8 uger før valgdagen) - Sidste frist for valgbestyrelsens meddelelse til kandidatlisten om godkendelse for fritagelse for kravet om underskrifter fra stillere.

 • 28. september inden kl. 12.00 (7 uger før valgdagen) - Sidste frist for indlevering af kandidatlister, ser ikke er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. Afleveres til Ledelsessekretariatet på Vejen Rådhus på 2. sal. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået sammen med den der aflevere.

 • 1. oktober (fredagen 46 dage før valgdagen) - kandidater og stillere skal opfylde valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedr. varigheden af forudgående fast bopæl i riget. Hvis betingelserne ikke er opfyldt denne dag, skal de være opfyldt kl. 12 mandagen 43 dage før valgdagen.

 • 2. oktober (lørdagen 45 dage før valgdagen) - Sidste frist for valgbestyrelsens underretning til kandidatlistens repræsentant om mangler ved kandidatlisten.
  Sidste frist for valgbestyrelsens afgørelse om hvilken af flere kandidatlister med samme listebetegnelse der kan anvende den angivne listebetegnelse.

 • 4. oktober inden kl. 12.00 (43 dage før valgdagen) - Sidste frist for at afhjælpning af mangler ved en kandidatliste eller indlevering af ny kandidatliste.

  Samt sidste frist for at trække en indsendt kandidatliste tilbage inden kl. 12.

  Samt sidste frist for at anmelde listeforbund eller valgforbund inden kl. 12. Anmeldelsen skal for hver kandidatliste være underskrevet at kandidatlistens repræsentant. Afleveres til Ledelsessekretariatet på Vejen Rådhus på 2. sal. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået sammen med den der aflevere.

  Samt sidste frist inden kl. 12 for at trække listeforbund og valgforbund tilbage. Meddelelsen skal være underskrevet af kandidatlistens repræsentant. Afleveres til Ledelsessekretariatet på Vejen Rådhus på 2. sal. Listen skal afleveres personligt og vil blive gennemgået sammen med den der aflevere.

  Samt sidste frist inden kl. 12 for kandidater og stillere, der den 1. oktober ikke opfyldte valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedr. varigheden af forudgående fast bopæl i riget.

 • 4. oktober - Kommunalbestyrelsen bekendtgør de godkendte kandidatlister og forbund på kommunens hjemmeside og ved opslag på brevafstemningsstederne. Indtil dette er sket må kandidatlisterne, herunder oplysninger om de enkelte kandidater og kandidatlisternes opstillingsform, deres anmodning om bogstavbetegnelse og deres anmeldelse af liste og valgforbund, må ikke gøres offentligt tilgængelige.

 • 23. oktober fra kl. 12.00 - Vil det være tilladt at ophænge valgplakater på højest 0,8 m2 på offentlige veje og private fælles veje i byer og bymæssige områder uden at søge vejmyndigheden.

 • 16. november - Der vil være valgcafe på Vejen Idrætscenter efter afstemningsstederne er lukket.

 • 23. november - Sidste frist for at klage over valget. Klagen skal afleveres til Ledelsessekretariatet på Vejen Rådhus på 2. sal.

 • 24. november - Valgplakater, der efter vejlovgivningens regler er ophængt uden tilladelse fra vejmyndigheden, skal være taget ned senest ved døgnets afslutning.

 • 26. november - Sidste frist for at søge det siddende byråd om fritagelse for at modtage valg.

 • 29. november kl. 19 - Introduktionsmøde 1 for det nye byråd

 • 8. december kl. 16.00 - Afholdelse af konstituerende møde.

 • 14. december kl. 18 - Introduktionsmøde 2 for det nye byråd

 • 11. januar kl. 18 - Introduktionsmøde 3 for det nye byråd

 • 24. januar kl. 16 - Introduktionsmøde 4 for det nye byråd

 • 3. februar kl. 16 - Introduktionsmøde 5 for det nye byråd

Kandidatlisterne indleveres på en formular godkendt af Social- og Indenrigsministeren. Formularen kan fås ved henvendelse til Sekretariat og Jura på internservice@vejen.dk eller på telefon 7996 6045. 

Den udfyldte formular (kandidatlisten) skal afleveres til Sekretariat og Jura, Rådhuset, Rådhuspassagen 3, 2. sal, 6600 Vejen.