Brevstemmer

I Vejen Kommune kan du brevstemme i Borgerservice, Vestergade 4 A, 6600 Vejen.

Du kan se åbningstider og ekstraordinære åbningstider her når Folketingsvalget er udskrevet.

Husk at medbringe legitimation.

Yderligere oplysninger kan fås ved Borgerservice på tlf. 79 96 50 00 eller e-mail post@vejen.dk

Når du vil brevstemme i Danmark

Hvis du har valgret til Europa-Parlamentsvalget, kan du vælge at brevstemme i stedet for at møde op og stemme på valgdagen.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

I Danmark kan du brevstemme her:
  • i alle landets kommuner, fx på borgerservicecentrene. I nogle kommuner kan du også brevstemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder - spørg kommunen, hvor du kan brevstemme
  • på sygehuse, hvis du er indlagt
  • på plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
  • i særlige boformer for fx kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her
  • i fængsler, arresthuse, m.m., hvis du er indsat
  • i dit eget hjem, hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem
  • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et afstemningssted (Christiansø m.fl.)
  • på danske havanlæg – fx boreplatforme - på dansk område.

Du kan få flere oplysninger om at brevstemme hos kommunen eller Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Hvornår kan jeg brevstemme i Danmark?

Det næste Europa-Parlamentsvalg er i 2019.

Du kan brevstemme seks uger før valgdagen i en hvilken som helst kommune i Danmark og indtil den tredjesidste hverdag før valget, også hvis denne dag falder på en lørdag.

Spørg kommunen om åbningstider for brevstemmeafgivning, da de kan variere fra kommune til kommune.

Hvis du brevstemmer et andet sted i Danmark end i kommunen - fx på et sygehus hvis du er indlagt - kan du først brevstemme fra tre uger før valgdagen og indtil den næstsidste hverdag før valget, også hvis denne dag falder på en lørdag.

Sådan brevstemmer du – husk gyldig legitimation

Du behøver ikke at medbringe dit valgkort, da valgkortet kun skal bruges, hvis du vil stemme på valgdagen.

Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en brevstemmemodtager til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer.

Udlevering af stemmeseddel

Du skal fremvise gyldig legitimation (fx pas, kørekort, det gule sygesikringsbevis/sundhedskort) til brevstemmemodtageren, og du vil herefter få udleveret en stemmeseddel og en tilhørende konvolut.

Når du har udfyldt stemmesedlen, skal du selv lægge den i en lille blå konvolut.

Følgebrev

Herefter skal du udfylde et følgebrev med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt maskinelt af kommunen på forhånd. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt. Stemmemodtageren skal attestere følgebrevet, da stemmemodtageren på den måde skriver under på, at alt er gået rigtigt til. Du skal herefter selv lægge konvolutten med stemmesedlen og følgebrevet i yderkuverten.

Din brevstemme bliver så sendt til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du er optaget på valglisten (din bopælskommune). Kommunalbestyrelsen sørger nu for, at din brevstemme bliver afleveret på det rette afstemningssted på valgdagen.

Brevstemme fra institution m.v.

Hvis du bor eller er indlagt på en institution, som fx et plejehjem, et hospital, særlige boformer m.v. eller hvis du er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer brevstemmeseddel og følgebrev og registrerer din stemme.

Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

Brevstemme fra udlandet

Hvis du bor i Danmark og opholder dig midlertidigt i udlandet, fx hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse eller lignende, kan du brevstemme i udlandet ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.

Hvis du er udsendt af forsvaret, kan du brevstemme hos en brevstemmemodtager i forsvaret.

Hvis du gør tjeneste eller opholder dig som passager på et dansk skib i udenrigsfart eller er ansat på et dansk havanlæg – fx en boreplatform - kan du brevstemme på skibet eller havanlægget op til tre måneder før valget.

Hvis du opholder dig et af de ovenfor nævnte steder, kan du brevstemme fra tre måneder før valgdagen.

Vælgere, der bor i Danmark, men som opholder sig midlertidigt på Færøerne eller i Grønland, kan brevstemme på de færøske eller grønlandske folkeregistre eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af økonomi- og indenrigsministeren.

Danske statsborgere, der bor på Færøerne eller i Grønland, kan ikke stemme til Europa-Parlamentsvalget, fordi Grønland og Færøerne står uden for EU-samarbejdet.

Du skal i alle tilfælde huske at medbringe gyldig legitimation, fx dit sundhedskort, pas eller kørekort.

Hvis du ønsker at stemme fra udlandet, kan du henvende dig til den danske ambassade eller et dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.

Frist

Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme, hvis du opholder dig i udlandet, men det er en god idé at brevstemme i så god tid som muligt, så din brevstemme kan nå at blive sendt hjem og komme frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 8 på valgdagen. Din brevstemme vil kun komme i betragtning, hvis den er fremme, inden afstemningen starter.

Du kan læse mere om brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalg på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.